Att beställa, stödja och utvärdera ett projekt

Den högsta beslutsnivån i projekt är beställaren, vars uppgift bl.a. är att bedöma projektförslag utifrån strategisk betydelse och lönsamhet, förankra och stödja projekt i organisationen. Beställaren beslutar t.ex. om initiering, start, hanterar ändrade förutsättningar löpande i projektet, beslutar om avslut och ansvarar för att mäta projektets effekter.

Att agera som beställare i ett projekt är därför en roll som ställer krav på kompetens om både linjeverksamheten och projektverksamheten och hur ledning, ledare och medarbetare samverkar med varandra i projektarbetet.

Beställaren har därför en nyckelroll avseende det stöd projektet får från verksamheten och hur väl samverkan fungerar.

För att ge dig som beställare den förståelse som behövs för projektarbetsformen och din roll förmedlas insikter om projekt som arbetsform, projekttänk och framgång.  Vi lägger stor vikt på bra förberedelser i initieringsfasen och i planeringsfasen där vi tränar oss i att förstå och skapa en tydlig och förankrad beställning och en stödjande projektplan för genomförandet, avslutet och utvärderingen av nyttan.

I arbetet med att skapa en tydlig beställning och stödjande plan går vi också igenom hanteringen av projektets intressenter, projektorganisationen, de olika rollernas befogenheter, ansvar, uppgifter och hur de samverkar effektivt och utvecklande med varandra under hela projektet.

Utbildning baseras på en generell metodik med utgångspunkt från beställarens del i helheten.  

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till beställare, styrgruppsmedlemmar samt chefer och andra som vill veta mer om hur man initierar, styr, stödjer, kontrollerar och mäter ett projekt. 

Läromedel

Läromedlet består av ett digitalt material som alla deltagare får tillgång till. Det digitala materialet består av OH-bilder, övningar, resultat av övningar, checklistor och mallar, länkar till bra projekt forum och litteraturtips. Kursinnehållet är kvalitetssäkrat genom att stödja IPMA/PMI certifiering, SPI (Svenskt Projektindex) och standarden ISO 21500.

Innehåll

 • Vad är ett projekt?
 • Vad är kvalitet i ett projekt?
 • Vad är en projektprocess och en modell?
 • Projekt, ett möte mellan olika perspektiv
  • Verksamheten
  • Människan
  • Projektet
 • Faktorer för framgångsrika projekt över tid
 • Vad är en projektorganisation och varför organiserar vi oss?
 • Projektbeställarens huvudsakliga ansvarområden
  • Säkerställa projektets nytta
  • Säkra resurser
  • Förankra projektet i organisationen och undanröja hinder
  • Samverka, stödja, och löpande styra projektet
  • Säkerställa lärande och effekter
 • Vilka befogenheter, vilket ansvar och vilka uppgifter har övriga roller i projektet?
 • Hur samverkar rollerna med varandra under projektets gång?
 • Från projektidé till att initiera och beställa ett projekt
 • Hur ser en projektplan ut och hur går arbetet till för att skapa en stödjande plan?
 • Löpande kontroll och styrning av projektarbetet
  • Vad är ett styrgruppsmöte?
  • Hur bedriver vi effektiva och utvecklande styrgruppsmöten?
  • Hur går Statusrapportering
 • Hur avslutas ett projekt?
 • Hur hanterar vi projektets nyttorealisering?
 • Hur bygger vi in ständig förbättring i projektprocessen?
 • Avslut och sammanfattning
 • Utvärdering och diplomering

Pedagogik

Alla tar vi till oss kunskap på olika sätt. Till exempel genom att se, lyssna, göra och reflektera.

Vår pedagogik bygger på att vi varvar teoretiska genomgångar med exempel, övningar och reflektion som sker på individuell nivå, i mindre och större grupper.

Att få möjlighet att träna och göra är viktigt för att förstå. Den efterföljande reflektionen gör att lärdomarna övergår till insikter och det är insikterna som gör att vi kommer ihåg det vi lärt oss. 

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 7 950,00 kr

exklusive moms

Längd 1 dag
Kurskod AK102

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

29 april

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.