Power Learning i praktiken

Genom att fördela ut kompetensutveckling över tid med en tydlig koppling mellan träning och verklighet, utmaningar och regelbunden reflektion förverkligas nyttan snabbt i verksamheten.

Processen bedrivs i tre övergripande faser 1) innan, 2) under och 3) efter. Den inleds med att motivera insatsens betydelse, därefter träning, applicering och utveckling av kunskaper och avslutningsvis mätning av effekter baserade på hela insatsen.

 Motivera

För att lyckas behövs motivation. Därför blir hantering av meningsfullhet (varför), helhet (vad) och delaktighet (hur) viktiga framgångsfaktorer. Det förankras genom att motivera insatsens betydelse för verksamheten och deltagarna, definiera vilket upplägg och innehåll som ska ge deltagarna önskad effekt samt understryka vikten av kommunikation och samverkan.

 Träna

All träning leds av erfarna och ämneskunniga pedagoger med gemensam syn på framgång och lärande. Formerna för träningen är många och utgår ifrån den nytta som ska levereras. Träningen kan ske genom t.ex. klassrumsträning på plats hos er, oss, via LiveClass eller Live Online. Den kan ske genom föreläsning på plats eller som Webinar, i workshopform eller som coaching/personlig träning.

 Applicera

För att befästa nyvunna insikter och metoder behöver deltagarna applicera dessa i verkligheten. I Power Learning är det en naturlig del. Deltagarna får utmaningar de ska hantera i praktiken och metodik för reflektion där de identifierar arbetssätt och beteenden som fungerar bra och det som måste utvecklas vidare.

 Utveckla

Framgång föder framgång. De insikter och metoder som deltagarna känt har gett effekt lyfts upp igen för att förstärka framgången. Därefter tränar vi vidare på de kunskaper som behöver förstärkas enligt deltagarna och vid behov tillkommer nya utmaningar.

 Mäta

Processen avslutas med att vi mäter effekten av utvecklingen vilket görs på hela insatsen och baserat på fyra mätningsnivåer:

1. Reaktion: Hur upplevde deltagarna insatsen?

2. Lärande: På vilket sätt ökades deltagarnas kunskapsnivå och kompetens?

3. Beteendeförändring: På vilket sätt har beteenden och arbetssätt förändrats?

4. Resultat: Vilken effekt har uppstått i verksamheten till följd av insatsen?